Јове Г. Поповића 9, Врбања, Бања Лука

Продужени боравак

Друштвена улога основне школе

Друштвена улога основне школе произилази из уставних права, права дјеце, система васпитнообразовне дјелатности, као и савремених друштвених промјена.
Циљеви основног образовања и васпитања су дефинисани Законом о основном образовању и
васпитању као:

 • цјеловит и хармоничан, индивидуалним потребама, интересима и могућностима прилагођен развој интелектуалних, социјално- емоционалних, моралних, радних и физичких потенцијала и способности дјетета до личног максимума,
 • развој стваралачког, креативног и критичког мишљења,
 • развој комуникацијских способности, поштовања мишљења других и поштовања различитости,
 • развој сарадње и одговорности, дјеловања у тиму и конструктивног рјешавања проблема,
 • развијање свијести отворене за нове идеје и нова знања,
 • развој свијести о потреби чувања здравља,
 • подстицање и развој жеље за успјехом и осјећаја одговорности за сопствени успјех,
 • оспособљавање за самостално и самоиницијативно стицање знања,
 • развој способности разумијевања проблема и примјене знања,
 • развој самопоуздања, самопоштовања, самоконтроле, способности препознавања својих и туђих емоција,
 • развијање свијести о позитивној припадности властитом културном идентитету, језику и традицији на начин примјерен цивилизацијским тековинама,
 • развој критичности и самокритичности, иницијативности и жеље за постигнућем,
 • развијање и његовање основних моралних вриједности, ставова и односа и
 • развијање еколошке свијети и свијести о потреби очувања природне и животне средине.

Традиционална школа не задовољава потребе савременог образовања и замјењује секвалитативно различитим приступом усмјереним на лични развој ученика и његово оспособљавање за продуктивно, активно и одговорно учешће у друштву. Овакви циљеви захтјевају индивидуализацију приступа ученику, промјену метода рада, али и много више времена за васпитно-образовни утицај и дјеловање од класичног присуствовања настави.

Наша школа је солидно опремљена са аудио визуелним средствима (ТВ, ДВД, просјечна компјутерска опрема, 24-часовна повезаност са интернетом), са едукованим и мотивисаним наставницима који су спремни пренијети своја знања и искуства на ученике. Стога сматрамо да можемо задовољити захтјеве савремене школе.

Осим што овај облик организације рада задовољава савремене курикулумске захтјеве, има и значајну социјалну улогу. Породица је заједница гдје најчешће оба родитеља највећи дио времена раде, што им онемогућује цјелодневну бригу над дјецом.

Школа као организована друштвена установа преузима улогу васпитања и социјалне заштите дјеце, организовања слободног времена и праћења дјеце у времену док родитељ обавља професионалне обавезе.

Због непотпуних породица, породица са нарушеним односима, са различитим социоекономским проблемима сматрамо да ће продужени боравак у нашој школи омогућити ученицима равноправан положај у односу на остале вршњаке: континуиран васпитни утицај , одговарајуће услови за учење, помоћ при изради домаћих задатака и учења, као и квалитетно организовано слободно вријеме ( спортске активности, ликовне, музичке, драмске радионице…)

Продужени боравак представља проширену васпитно-образовну дјелатност школе, гдје један дио ученика, прије или послије редовне наставе, борави у школи и под руководством учитеља, систематски и плански припрема за наставу и организовано проводи своје слободно вријеме.

Продуженим дневним радом школа јача своју васпитну и образовну улогу, али се пред њу стављају нови захтјеви: пажљиво планирање, програмирање, вођење и управљање, увођење нових занимљивих садржаја и начина рада, учвршћује се нова улога учитеља, ангажују вањски сарадници, функционално опрема школски простор, уређује двориште и слично.

Такође, ово је један од начина да школа задовољи захтјеве савременог образовања и да у потпуности оствари и реализује своје, задатке, који подразумијевају и промјене у организацији и начину рада, са циљем проширивања своје дјелатности на продужени боравак.

Програм рада у продуженом боравку

ПРОГРАМ РАДА САДРЖИ:

 1. ЦИЉЕВЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈУ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
  1.1. Специфичне циљеве
 2. ОСНОВНЕ ЗАДАТКЕ ПРОГРАМА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
 3. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА
 4. САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
 5. МАТЕРИЈАЛНЕ УСЛОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
 6. ПРЕДВИЂЕН ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ОБЛИК РАДА
 7. ДНЕВНИ РАСПОРЕД РАДА
  7.1. Кадровске потребе
 8. РАДНЕ ОБАВЕЗЕ УЧИТЕЉА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ И
 9. НЕОПХОДНУ ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

1. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

 • омогућити дјетету живот испуњен различитим садржајима који ће повољно утицати на
  развој његове/ њезине цјелокупне личности те индивидуалних и јединствених
  потенцијала,
 • омогућити развој дјетета као социјалног бића – стално присутна социјална
  интеракција омогућује развој и унапређење социјалних вјештина и
 • припремити дијете за будуће образовање и цјеложивотно учење.


1.1. Специфични циљеви:

 • потпун и хармоничан развој дјетета (физички, интелектуални, социјални, емоционални и
  радни аспект),
 • важност истицања индивидуалних различитости ( свако дијете је јединствено и настоји му се
  омогућити свестран развој свих потенцијала),
 • поштовање различитости и важност толеранције,
 • развијање креативности, способности рјешавања проблема,
 • развој комуникацијских способности,
 • развој сарадње и одговорности, дјеловање у тиму,
 • развој свијести о потреби чувања здравља,
 • принципи живљења у инклузивном друштву,
 • развијање и његовање потребе за културом и очувањем културног насљеђа,
 • развој и његовање основних моралних вриједности и
 • оспособљавање за самостално и самоиницијативно учење.

2. ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА:

 • обезбиједити оптималне услове за безбједан боравак дјеце прије и послије наставе,
 • обезбједити дјеци стимулативну и креативну средину у којој ће бити омогућено
  интерактивно учење ( радионице примјерене узрасту дјеце),
 • проводити програм рада према развојним могућностима дјеце, потребама и интересима уз
  праћење школског програма,
 • задовољити специфичне потребе дјеце за различитим облицима учења, игре и одмора,
 • развијање радних, културних, хигијенских и здравствених навика

Остваривање циљева и задатака, те развој кључних компетенција ученика најефикасније ће
се остварити усмјеравањем рада у односу на одреднице прописане Наставним планом и
програмом за одређен разред: садржаји, теме, кључни појмови, исходи учења и образовна
постигнућа.

Цјелокупни васпитно- образовни рад засниваће се на педагошким начелима учења
утемељеним на :

 • мотивацији и дјететовој природној знатижељи,
 • ученику који је активан у процесу учења,
 • постојећем дјечијем знању и искуству које је основа учења,
 • тренутачном окружењу ученика који осигурава контекс учења,
 • ученику који учи интерактивним методама и методама откривања,
 • ученику који се упућује у естетску димензију учења и
 • социјалној и емоционалној димензији које су важан фактор учења

3. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА:

 • когнитивни, емоционални, социјални и психолошки развој,
 • процес социјализације,
 • основи језичке, математичке, логичке и научно-технолошке писмености,
 • културно- умјетничко подручје и
 • игра, спорт и рекреација.

4. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА:

Образовни аспект:

 • писање домаћих задатака
 • понављање
 • увјежбавање
 • примјена наученог у
 • редовној настави
 • учење учења

Васпитни аспект/ организација слободног времена:

 • ликовне, музичке и
 • драмске радионице
 • ритмика и плес
 • читање ( лектире, дјечији
 • часописи, сликовнице,
 • енциклопедије….)
 • рад на рачунару
 • физичке активности (рекреација, спортске активности и такмичења)

5. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА КОЈЕ ШКОЛА „СТАНКО РАКИТА“ ПРУЖА:

Учионица или простор у нашој школи је прилагођен и опремљен за остваривање рада продуженог боравка с обзиром да:

 • је одговарајуће величине са могућношћу реорганизације простора у центре за одмор, читање,
  ликовне активности, …;
 • има адекватну температуру неопходну за боравак дјеце у продуженом боравку;
 • има добру освјетљеност, са могућношћу сталног провјетравања и подстицајним бојама
  зидова и намјештаја, у којима се дјеца осјећају пријатно и угодно;
 • је учионица опремљена аудио- визуелним и другим мултимедијима;
 • има спортску дворану са прилагођеним реквизитима за планиране активности, спортско
  игралиште које укључује и зелену површину;
 • посједује школску библиотеку;
 • близину санитарних просторија.

6. ПРЕДВИЂЕН ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ОБЛИК РАДА

 • Полазници: Ученици прве тријаде
 • Једна група ученика: ученици прве тријаде (први, други и трећи разред)

7. ДНЕВНИ РАСПОРЕД РАДА

за ученике II и III разреда

 1. смјена:
  7.30- 7.45 пријем дјеце
  7.45- 11.15 редовна настава (за вријеме великог одмора 9.20 доручак)
  11.15- 12.15 одмор
  12.15- 13.15 ручак
  13.15- 13.45 орган. слободне активности
  13.45- 15.15 писање задаће и учење
  15.15- 15.30 ужина
  15.30 – 16.00 орган. слободне активности
  16.00- 17.00 одлазак кући
 2. смјена:
  7.30- 7.45 пријем дјеце
  7.45- 9.15 орг. слободне активности
  9.15- 9.45 доручак
  9.45- 11.15 писање задаће и учење
  11.15- 12.15 одмор
  12.15- 13.00 ручак
  13.00- 13.30 орг. слободне активности
  13.30- 17.00 редовна настава (за вријеме одмора 15.20 ужина)

за ученике I разреда

 1. смјена:
  7.30- 7.45 пријем дјеце
  7.45- 10.45 редовна настава (ужина у 9.00)
  10.45- 11.15 доручак
  11.15 – 12.15 одмор
  12.15 – 13.15 учење ( едук. радионице)
  13.15- 13.45 слободне акт.
  13.45- 14.45 ручак
  14.45 – 16.00 слободне активности
  16.00-17.00- одлазак кући
 2. смјена:
  7.30- 7.45 пријем дјеце
  7.45- 8.45 орг. слободне активности
  8.45- 9.45 доручак
  9.45- 10.45 учење (едук. радионице)
  10.45 – 11.45 орг. слободне активности
  11.45 – 12.45 одмор
  12.45 –13.30 ручак
  13.30 – 16.30 редовна настава ( ужина у 15.00 )
  16.30- 17.00 одлазак кући

РАДНЕ ОБАВЕЗЕ УЧИТЕЉА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:

 • Организовање дневних образовних задатака у складу са васпитно-образовним потребама ученика
 • Пружање стручне помоћи у учењу и савјетовање ученика
 • Организовање слободних активности ученика
 • Организовање рекреативних и изванучионичких активности
 • Дежурство током наставних радних дана
 • Сарадња са родитељима и извјештавање о раду ученика
 • Брига за уређење радног простора, те набавка потребног дидактичког и осталог материјала
 • Планирање и програмирање рада продуженог боравка ( годишње, мјесечно, дневно)
 • Вођење евиденције
 • Организација родитељских састанака
 • Сарадња са учитељима у редовној настави ( праћење програма рада учитеља са посебним
  освртом на циљеве и исходе, успостављање контроле над дневним задаћама и образовним
  потребама појединих ученика)
 • Сарадња са стручним сарадницима
 • Стручно усавршавање
 • Евалуација резултата рада на крају плугодишта и на крају школске године
 • Учествовање у културној дјелатности Школе и заједнице

ПЕДАГОШКА И ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПРАТИ РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА:

 1. План и програм рада продуженог боравка
 2. Дневне припреме за васпитно- образовно рад
 3. Дневник рада ( евиденција о ученицима и реализованим активностима)
 4. Евиденција о сарадњи са родитељима
 5. Евиденција присутности ученика
 6. Извјештаји о резултатима рада
 7. Уговори између родитеља и школе

ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА:

 • поштивање одредби уговора
 • редовна размјена информација и комуникација са учитељима
 • присуствовање родитељским састанцима.